Τι είναι το πρόγραμμα;

Πρόκειται για πρόγραμμα υποστήριξης των πρώην εργαζομένων της εταιρείας SPRIDER STORES AE η οποία έπαψε την δραστηριότητά της στην Ελλάδα.

Ποιους αφορά;

Το έργο απευθύνεται στο σύνολο των 761 πρώην εργαζομένων της εταιρείας SPRIDER STORES AE (άνεργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους), η οποία έχει τερματίσει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, καθώς και σε 550 νέους (15 έως 29 ετών) εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής;

Για τους 761 πρώην εργαζομένους της εταιρείας SPRIDER STORES AE, μοναδική προϋπόθεση αποτελεί η ταυτοποίηση των στοιχείων τους, η οποία θα γίνεται είτε μέσω του ασφαλιστικού τους μητρώου (καρτέλα ενσήμων ΙΚΑ), ή μέσω της βεβαίωσης καταγγελίας της σύμβασής τους (απόλυση) από την εταιρεία SPRIDER STORES AE.

Για τους 550 νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ισχύουν οι κάτωθι προϋπόθεσεις αθροιστικά:

 • - να είναι άνεργοι από 15 έως 29 ετών, είτε είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ είτε όχι (Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1987 μέχρι και 31/12/2001).
 • - να μην έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
 • - να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 • - να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα.

Τι ενέργειες περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

Συνοπτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις:

 • Α. Επαγγελματική Συμβουλευτική:
  Αφορά κύκλο επιδοτούμενων εξατομικευμένων συνεδριών επαγγελματικής συμβουλευτικής, με σκοπό να προσδιοριστεί το επαγγελματικό προφίλ του κάθε ωφελούμενου (δηλ. θέσεις εργασίας στις οποίες θα μπορούσε να απασχοληθεί ο ωφελούμενος) και να εντοπιστούν οι ικανότητες που θα πρέπει να αποκτηθούν/αναπτυχθούν ώστε να μπορέσει ο ωφελούμενος να τοποθετηθεί σε μία τέτοια θέση εργασίας. Η δράση αποτελείται από 25 εξατομικευμένες συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής δομημένες σε 5 διακριτά στάδια.
  Στόχος της δράσης είναι να σκιαγραφήσει το επαγγελματικό προφίλ των ωφελούμενων, να προσδιορίσει τα πεδία προσωπικής ανάπτυξης (δεξιότητες, προσόντα) που θα καταστήσουν τους ωφελούμενους πιο ανταγωνιστικούς στην τοπική αγορά εργασίας βάσει των ατομικών τους επαγγελματικών επιδιώξεων, αλλά και να παρακολουθήσει την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των παραπάνω ενεργειών προσωπικής ανάπτυξης. Για τη συμμετοχή τους στην ενέργεια της επαγγελματικής συμβουλευτικής, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν επίδομα συμμετοχής 1.250 €
 • Β. Κατάρτιση:
  Η δράση αποσκοπεί στην προσωπική ανάπτυξη των ωφελούμενων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης. Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου, αυτοί θα τοποθετηθούν/παρακολουθήσουν είτε το Πρόγραμμα της Επαγγελματικής Κατάρτισης, είτε της Εξειδικευμένης Κατάρτισης.
  - Η Επαγγελματική Κατάρτιση (Β.1.) διάρκειας 300 ωρών θα υλοποιηθεί σε πιστοποιημένες δομές με τη μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (voucher) σε θεματικά αντικείμενα που θα προσδιοριστούν από τη δράση της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής βάσει και των απαιτήσεων της τοπικής αγοράς εργασίας. Για τη συμμετοχή τους στην ενέργεια της Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 1.800 €
  - Η Εξειδικευμένη Κατάρτιση θα αφορά την παροχή στοχευμένων επαγγελματικών προσόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων (πχ επαγγελματική άδεια οδήγησης, γνώσεις εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ, εξειδικευμένες τεχνικές εργασίες κλπ.) που ανταποκρίνονται στις διαπιστωμένες ανάγκες του ωφελούμενου και τις απαιτήσεις της καθορισμένης επαγγελματικής του κατεύθυνσης, όπως επίσης θα προσδιοριστούν από τη δράση της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής. Σημειώνεται ότι κάθε ωφελούμενος, σε συνεργασία με τον επαγγελματικό του σύμβουλο θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ Επαγγελματικής (Β.1.) και Εξειδικευμένης (Β.2.) Κατάρτισης.
 • Γ. Επιχειρηματικότητα: Στο πλαίσιο του έργου και ειδικότερα κατά το στάδιο Α. Επαγγελματική Συμβουλευτική, θα διερευνηθεί η πρόθεση και οι δυνατότητα ορισμένων εκ των ωφελούμενων του προγράμματος να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, ιδρύοντας τη δική τους επιχείρηση ή κοινωνική επιχείρηση (ατομικά ή/και συνεταιρικά).
  Στους ωφελούμενους στους οποίους θα διαγνωστεί κατά το στάδιο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής η πρόθεση και η δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, θα παρασχεθεί εξειδικευμένη υποστήριξη για την ανάπτυξη και υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας. Αυτή αφορά τον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό (businessplan) της νέας επιχείρησης από εξειδικευμένους επιχειρηματικούς συμβούλους και επιχειρηματική καθοδήγηση (coaching). Ο ωφελούμενος στην συνέχεια μπορεί να απευθυνθεί στον αρμόδιο φορέα (Υπ. Εργασίας) για να λάβει επιδότηση για τη δημιουργία της νέας επιχείρησης έως 15.000€ ανά ωφελούμενο.
 • Δ. Κινητικότητα: Για τους ωφελούμενους για τους οποίους θα βρεθεί θέση εργασίας σε περιοχή διαφορετική από τον τόπο κατοικίας και οι οποίοι θα επιθυμούν να μετεγκατασταθούν για τους οποίους διαπιστωθεί η δυνατότητα (εύρεση εργασίας) και διατυπωθεί από τον ίδιο τον ωφελούμενο η επιθυμία μετεγκατάστασης σε άλλη περιοχή για να εργαστεί, θα δοθεί χρηματοδότηση 2.000 ευρώ για κάλυψη των απαιτούμενων εξόδων κινητικότητας (μετακίνηση στην περιοχή εργασίας, εύρεση και διασφάλιση κατοικίας, αρχικά έξοδα διαβίωσης κλπ.) ενώ παράλληλα ο ωφελούμενος θα υποστηριχθεί και θα συνεχίζεται να υποστηρίζεται συμβουλευτικά μέσω του σταδίου παρακολούθησης της επαγγελματική συμβουλευτικής.

Πότε εισπράττονται τα επιδόματα;

Το επίδομα συμμετοχής στο στάδιο Α. Επαγγελματική Συμβουλευτική, καταβάλλεται στους προσωπικούς λογαριασμούς των ωφελούμενων αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας.
Ομοίως, το εκπαιδευτικό επίδομα του σταδίου Β. Επαγγελματική Κατάρτιση, καταβάλλεται στους προσωπικούς λογαριασμούς των ωφελούμενων αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επαγγελματικής κατάρτισης.
Σύντομα αναμένεται να οριστικοποιηθεί και ο τρόπος καταβολής των επιδομάτων ίδρυσης επιχειρήσεων και κινητικότητας (ενέργειες Γ και Δ αντίστοιχα του Έργου).

Ποιος υλοποιεί το έργο;

Το έργο αναλαμβάνει να υλοποιήσει η Ένωση Φορέων με την επωνυμία «Πρωτοβουλία για την επανένταξη απολυμένων της εταιρείας SPRIDER STORES AE – 2η Ευκαιρία» η οποία αποτελείται από:
- το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) – Συντονιστή της ένωσης
- το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ)
- το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
Στην Ένωση Φορέων έχει εκχωρηθεί από την Αρχή Διαχείρισης η υλοποίηση σημαντικού μέρους των ενεργειών του προγράμματος. Αρχή Διαχείρισης του Προγράμματος είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (ΕΥΕ) Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Από πού χρηματοδοτείται το έργο;

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ 2014-2020) και από Εθνικούς Πόρους.

Πού θα υλοποιηθεί το έργο;

Το Έργο θα υλοποιηθεί σε όλη την επικράτεια. Αναλόγως του αριθμού και της γεωγραφικής διασποράς των ωφελούμενων, θα οριστικοποιηθούν οι περιοχές (πόλεις) δημιουργίας δομών συμβουλευτικής της Ένωσης Φορέων.

Πότε ξεκινάει; Αν δουλεύω θα υπάρχει ευελιξία;

Η υλοποίηση του Έργου θα ξεκινήσει άμεσα με τις ενέργειες δημοσιότητας, πληροφόρησης και προσέλκυσης ωφελούμενων και θα διαρκέσει μέχρι το Σεπτέμβριο 2016.
Σημειώνεται ότι δεδομένου του περιορισμένου χρόνου υλοποίησης του έργου, τόσο η ενέργεια της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής όσο και η ενέργεια της Κατάρτισης, θα πραγματοποιηθούν σε ευέλικτα ωράρια κατόπιν σχετικής συνεννόησης και διαθεσιμότητας των ωφελούμενων με τους Επαγγελματικούς Συμβούλους και τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης αντίστοιχα.

Πως μπορώ να ενημερώνομαι;

Η Ένωση Φορέων θα προβεί άμεσα στην ανάπτυξη ιστοσελίδας προβολής των στοιχείων του Έργου και πληροφόρησης των ωφελούμενων.
Παράλληλα, άμεσα σχεδιάζεται να τεθεί σε λειτουργία κέντρο πληροφόρησης και υποστήριξης ωφελούμενων του έργου, στο οποίο οι ωφελούμενοι θα μπορούν να απευθύνουν τηλεφωνικά ή/και ηλεκτρονικά (μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) τα ερωτήματά τους.
Τέλος, σε κάθε μία από τις περιοχές παρέμβασης (επιλεγμένες πόλεις ανά την επικράτεια) θα δημιουργηθούν εξειδικευμένες δομές πληροφόρησης (infodesks) ωφελούμενων.

 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης