Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ), του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Αρχή Διαχείρισης για την υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του ΕΤΠ 2014-2020, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 5.20863/5.15966/31-07-2015 Β’ Ανοικτής Πρόσκλησης και με την υπ’ αριθ. 6.2332/5.2068/26-02-2016 Υπουργική Απόφαση εκχώρησε μέρος των αρμοδιοτήτων της για την υλοποίηση ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Κινητικότητας του Έργου με κωδικό EGF/2014/009 EL/Sprider Stores «Υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020» στην Ένωση Φορέων «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’» με συμμετέχοντες φορείς το ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ), το ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) και το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

Βασικός σκοπός του έργου είναι η παροχή άμεσης, πολύπλευρης και ολοκληρωμένης επαγγελματικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και η προώθηση στην απασχόληση ή/και την επιχειρηματικότητα 761 απολυμένων ατόμων της εταιρείας Sprider Stores A.E., η οποία έχει τερματίσει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, καθώς και 550 νέων κάτω των 30 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Πρωταρχική επιδίωξη είναι η βελτίωση και ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ωφελούμενων οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερα κοινωνικά και εργασιακά χαρακτηριστικά και ανάγκες. Η επιδίωξη αυτή επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας συνθηκών που θα επιτρέψουν την διάγνωση των αναγκών, την εξατομικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση, την αύξηση της απασχολησιμότητας μέσω της παροχής προσωπικών, κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και προσόντων, την κοινωνική ένταξη, την ανάδειξη ευκαιριών απασχόλησης και την ενσωμάτωση  των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικότερα ο σκοπός του έργου συνίσταται στα ακόλουθα:

  • Να διασφαλίσει στους ωφελούμενους της ομάδας στόχου καλύτερη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η προώθηση στην απασχόληση και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
  • Να παρέχει στήριξη που συμβάλει στην εμψύχωση και στην ενδυνάμωση.
  • Να διερευνήσει τις εκπαιδευτικές / επαγγελματικές ανάγκες των ωφελούμενων.
  • Να εξειδικεύσει τον στόχο κάλυψης του εκπαιδευτικού/επαγγελματικού ελλείμματος μεταξύ απαιτούμενων και πραγματικών προσόντων.
  • Να καλύψει το έλλειμμα αυτό με την εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων που απορρέουν από τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης των ωφελούμενων ομάδων.

Οι στόχοι του έργου είναι οι επιμέρους οργανωμένες ενέργειες που θα  οδηγήσουν στο βασικό σκοπό της εργασιακής ένταξης/επανένταξης των ωφελούμενων της ομάδας στόχου.

Οι επιμέρους ενέργειες στοχεύουν στη διάγνωση των εξατομικευμένων αναγκών και στην στοχευμένη αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των απολυμένων ατόμων και των νέων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας αλλά και διαδικασιών εκπαίδευσης, και οι οποίοι αντιμετωπίζουν το φάσμα της μακροχρόνιας ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, έτσι ώστε να προωθηθούν, να ενταχθούν, να προσαρμοστούν και να παραμείνουν σε βιώσιμες και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας που ανταποκρίνονται στις επιστημονικά διαπιστωμένες ατομικές τους ανάγκες, δεξιότητες και προσδοκίες.

Οι επιμέρους ενέργειες του έργου έχουν ολοκληρωμένο και συγχρόνως εξειδικευμένο χαρακτήρα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε  ομάδας στόχου αλλά και περιοχής παρέμβασης.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 2014-2020 μέσω του οποίου παρέχεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η δυνατότητα χρηματοδότησης των κρατών μελών για τη λήψη μέτρων στήριξης των εργαζομένων, οι οποίοι απολύονται λόγω μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, στις περιπτώσεις όπου οι απολύσεις αυτές έχουν σοβαρό ανεπιθύμητο αντίκτυπο στην περιφερειακή ή τοπική οικονομία, καθώς και της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

Δείτε αναλυτικά εδώ

 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης