Το έργο απευθύνεται στο σύνολο των 761 πρώην εργαζομένων της εταιρείας SPRIDER STORES AE (άνεργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους), η οποία έχει τερματίσει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, καθώς και σε 550 νέους (15 έως 29 ετών) εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Επιπλέον το έργο απευθύνεται και σε 550 νέους (15 έως 29 ετών) εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής;

Για τους 761 πρώην εργαζομένους της εταιρείας SPRIDER STORES AE, μοναδική προϋπόθεση αποτελεί η ταυτοποίηση των στοιχείων τους, η οποία θα γίνεται είτε μέσω του ασφαλιστικού τους μητρώου (καρτέλα ενσήμων ΙΚΑ), ή μέσω της βεβαίωσης καταγγελίας της σύμβασής τους (απόλυση) από την εταιρεία SPRIDER STORES AE. Ειδικότερα επιλέξιμοι δικαιούχοι βάσει της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σύμφωνα με το Αρ. 6 του Κανονισμού του ΕΤΠ είναι 761 πρώην εργαζόμενοι της Εταιρείας «SPRIDER STORES Α.Ε.», εκ των οποίων

•                             703 άτομα που έχουν απολυθεί κατά το διάστημα από 17/11/2013 έως 17/03/2014 και

•                             58 άτομα που απολύθηκαν πριν από την περίοδο αναφοράς των τεσσάρων μηνών (17/11/2013 έως 17/03/2014) και μετά τη γενική ανακοίνωση των προβλεπόμενων απολύσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2013,

και οι οποίοι:

(α) παραμένουν άνεργοι

(β) έχουν εξεύρει (πριν την έναρξη υλοποίησης των Ενεργειών του έργου ή και κατά τη διάρκεια αυτής) θέση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα, μέσω ενεργειών πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στις παρεμβάσεις του ΕΤΠ.

(γ) έχουν αναπτύξει ή αναπτύσσουν δική τους επαγγελματική δραστηριότητα, πριν την έναρξη υλοποίησης των Ενεργειών του έργου ή και κατά τη διάρκεια αυτών, αντίστοιχα (π.χ. δημιουργία επιχείρησης, δραστηριοποίηση ως ελεύθεροι επαγγελματίες, κ.λπ.) μέσω ενεργειών πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στις παρεμβάσεις του ΕΤΠ.

 

 

Για τους 550 νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις αθροιστικά: 

  • να είναι άνεργοι από 15 έως 29 ετών, είτε είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ είτε όχι (Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1987 μέχρι και 31/12/2001).
  • να μην έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
  • να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα.

H επιλογή των ωφελουμένων γίνεται βάση εγκεκριμένης από την αρμόδια Αρχή Διαχείρισης μεθοδολογίας (κριτηρίων και μοριοδότησης) που μπορείτε να βρείτε εδώ

 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης