Περιεχόμενο με Νέα - Ανακοινώσεις Ανοιχτές Προσκλήσεις .

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρoντος Συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης

(Διορθώσεις: - σελ. 10, Χρόνος ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης: από 17/08/2016 έως 22/08/2016 - σελ. 32, §7.1 σημείο Ε: δήλωση έναρξης του προγράμματος από τις 17 έως και τις...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρoντος Συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β.1 – Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση» ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρoντος Συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης

(Διορθώσεις: - σελ. 21, σημείο Α.1: διόρθωση διατύπωσης - σελ. 23, στοιχεία φακέλου: Πρόσκληση 2/2016/ΣΒΒΕ)   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρoντος Συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης

(Διόρθωση ημερομηνίας στο σημείο 5.2.1, σελ.23)   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β.1 – Συνεχιζόμενη Επαγγελματική...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρoντος Συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β.1 – Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση» ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ...

Ανοιχτές Προσκλήσεις

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ), του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Αρχή...

 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης