Επιστροφή

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρoντος Συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης

(Διορθώσεις:

- σελ. 10, Χρόνος ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης: από 17/08/2016 έως 22/08/2016

- σελ. 32, §7.1 σημείο Ε: δήλωση έναρξης του προγράμματος από τις 17 έως και τις 25 Αυγούστου 2016)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β.1 – Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση» ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “SPRIDER STORES Α.Ε.” ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΝΕΕΤs), ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Απευθύνεται σε:
Πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης.

Aφορά Ωφελούμενους:
Πρώην εργαζόμενους-ες της εταιρείας «Sprider Stores ΑΕ» καθώς και νέους ανέργους, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της Ελλάδας, στις οποίες λειτουργούσαν καταστήματα της εταιρείας Sprider Stores AE.

Υποβολή αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως την Πέμπτη 11/08/2016 και ώρα 17:00 στη Διεύθυνση:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πλατεία Μοριχόβου 1 – 7ος Όροφος
ΤΚ 54625 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διάρκεια υλοποίησης: Η κατάρτιση έχει συνολική διάρκεια 300 ώρες Ως ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών της ενέργειας ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2016, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.

Μέθοδος υλοποίησης της κατάρτισης: Η κατάρτιση θα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Λόγω της μεγάλης γεωγραφικής διασποράς των ωφελουμένων σε πλήθος περιφερειακών ενοτήτων (στο σύνολο των 13 περιφερειών της χώρας) επιλέχθηκε για τη θεωρητική κατάρτιση η μέθοδος τηλεκατάρτισης, σύγχρονης και ασύγχρονης. Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο των «case studies» σε αδειοδοτημένες δομέςτων παρόχων που θα επιλεγούν. Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή η πρόσβαση ενός ωφελούμενου στη δομή κατάρτισης στην οποία διενεργείται η πρακτική άσκηση του τμήματός του, είναι δυνατή η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις συναφείς με το εκπαιδευτικό αντικείμενο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Αναθέτουσας Αρχής.
Προϋπολογισμός: δεν θα υπερβεί τα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες ευρώ (4.641.000 €).
Χρηματοδότηση: Η Ενέργεια με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β.1 – Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση» διάρκειας 300 ωρών αποτελεί μέρος του εγκεκριμένου έργου με κωδικό ΕGF/2014/009 EL/SPRIDER STORES ΑΕ και τίτλο: «Ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) – ΚΩΔ.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores ΑΕ» και συγχρηματοδοτείται κατά 60% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, και κατά 40% από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Σύνοψη της Πρόσκλησης

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, συντονιστής της Ένωσης Φορέων «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’», (εφεξής Ένωση) με εταίρους το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας Παιδιού (ΚΜΟΠ), ως Φορέας στον οποίον έχει εκχωρηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέρος των αρμοδιοτήτων της Αρχής Διαχείρισης (ΕΥΕ-ΕΚΤ), σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015), στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου (εφεξής Έργο) με τίτλο: «Υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020» (κωδικός EGF/2014/009 EL/Sprider Stores), ως Φορέας Υπεύθυνος για την Υλοποίηση της Ενέργειας Β, εγκρίνει και εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ενέργεια Β.1 του ως άνω έργου, με τίτλο:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β.1 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “SPRIDER STORES Α.Ε.” ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΝΕΕΤs) ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Η ενέργεια της κατάρτισης αφορά στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) των πρώην εργαζόμενων της Εταιρείας «SPRIDER STORES Α.Ε» καθώς και νέων ανέργων, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), με σκοπό την αναβάθμιση των προσόντων τους και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους προκειμένου να ενταχθούν ή να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 300 ωρών, θα υλοποιηθούν σε θεματικά αντικείμενα που προέκυψαν μετά από διερεύνηση αναγκών των ωφελούμενων στο πλαίσιο της Ενέργειας Α. Επαγγελματική Συμβουλευτική.

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης» στο πλαίσιο της παρούσας (η ιστοσελίδα του έργου είναι η http://www.sci-egf.eu).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά Ωφελούμενοι του Έργου οι οποίοι είναι πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας «SPRIDER STORES Α.Ε» καθώς και νέοι άνεργοι,ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs) και συμμετέχουν στην Ενέργεια Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική» του Έργου, από τα αποτελέσματα της οποίας (διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών) προέκυψε η εγγραφή τους στο «Μητρώο Ωφελουμένων» της παρούσας.

Κάθε ωφελούμενος θα παραλάβει τον προσωπικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ) από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) για να επιλέξει, στη συνέχεια, τον πάροχο κατάρτισης στον οποίο θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Ο ΚΑΣ ταυτίζεται με τον κωδικό επιταγής κατάρτισης.

Η Ενέργεια της κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της Ελλάδας, στις οποίες λειτουργούσαν καταστήματα της εταιρείας Sprider Stores AE.

Το φυσικό αντικείμενο της Ενέργειας, το οποίο είναι η ολοκληρωμένη παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών, θα συμπεριλαμβάνει 240 ώρες θεωρητική κατάρτιση με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης, σύγχρονης και ασύγχρονης, και 60 ώρες πρακτικής άσκησης με τη μέθοδο των «case studies» σε αδειοδοτημένες δομές των παρόχων που θα επιλεγούν. Στις περιπτώσεις εκείνες που δεν είναι εφικτή η πρόσβαση ενός ωφελούμενου στη δομή κατάρτισης όπου διενεργείται η πρακτική άσκηση του τμήματός του, είναι δυνατή η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις συναφείς με το εκπαιδευτικό αντικείμενο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Ενέργειας (στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης) δε θα υπερβεί το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα μία χιλιάδων ευρώ (4.641.000 €).


Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.
Υποβάλετε την ηλεκτρονική σας αίτηση εδώ.  


 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης