Επιστροφή

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ)

Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου 2016

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ  ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ)

που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης  του έργου

με κωδικό «EGF/2014/009 EL/Sprider Stores»

υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 

από την Ένωση Φορέων: «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’»

                                                                                                                                                  

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ως υπεύθυνος φορέας υλοποίησης της Ενέργειας Β1:  «Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση» του έργου με κωδικό «EGF/2014/009 EL/Sprider Stores» κοινοποιεί προς τους παρόχους κατάρτισης που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Κατάρτισης του έργου SPRIDER STORES την απάντηση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Αρ. Πρωτ. 6.11006/5.9534, 25.08.2016, σε προγενέστερη επιστολή του ΣΒΒΕ στην οποία είχαν τεθεί προς το Υπουργείο ερωτήματα των παρόχων κατάρτισης προς τον φορέα μας.

Επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

  1. Το ανώτατο ημερήσιο όριο ωρών κατάρτισης στο μέρος που αφορά το τμήμα της «Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης» θα πρέπει να είναι ΕΥΛΟΓΟ.
  2. Η υλοποίηση της «Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης» και της «Πρακτικής Άσκησης» θα πρέπει απαραίτητα να συμμορφωθεί με τους όρους του ισχύοντος ΕΣΔΕΚ.
  3. Το ανώτατο επιτρεπτό όριο των απουσιών είναι 10% και ισχύει για το σύνολο των 300 ωρών της κατάρτισης.
  4. Οι γενικοί όροι υλοποίησης της ενέργειας της κατάρτισης συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της ανακοίνωσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου με  κωδικό «EGF/2014/009 EL/Sprider Stores».

 

Παρακαλούμε πολύ όλους τους Παρόχους Κατάρτισης να συμμορφωθούν άμεσα με τις οδηγίες του Υπουργείου και όπου απαιτείται να αναπροσαρμόσουν αναλόγως τα ωρολόγια προγράμματα κατάρτισης που έχουν υποβάλλει.

 

Δείτε εδώ το κείμενο της Πρόσκλησης

Δείτε εδώ την Απάντηση της ΕΥΕ-ΕΚΤ


 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης