Επιστροφή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θεσσαλονίκη, 8 Αυγούστου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

 του έργου με κωδικό «EGF/2014/009 EL/Sprider Stores»

υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020  

από την Ένωση Φορέων: «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’»

Σας ενημερώνουμε ότι με το έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. 6.10821/5.9366 της 5ης Αυγούστου 2016, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, εγκρίθηκε ο Οδηγός Εφαρμογής της Ενέργειας Γ: «Προώθηση Επιχειρηματικότητας».

Ο «Οδηγός» και τα εγκεκριμένα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική σελίδα του έργουγια χρήση κάθε ενδιαφερόμενου και μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Επειδή ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) και το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, έχουμε γίνει αποδέκτες της ίδιας ερώτησης από πρώην εργαζομένους της SPRIDER, (κυρίως) αλλά και από NEETs, αναφορικά με την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών του επιχειρηματικού τους σχεδίου για όσους όμως ήδη έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, τους ενημερώνουμε ότι:

Ο «Οδηγός» είναι σαφής και κατηγορηματικός για το θέμα της εν λόγω επιλεξιμότητας στις σελίδες 5, 7 και 9, στον οποίο είναι γραμμένο επί λέξει:

  • (για την κατηγορία των πρώην εργαζομένων στη SPRIDER) ή να έχουν προβεί σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την ημερομηνία Εκχώρησης αρμοδιοτήτων της ΑΔ στον Φορέα Εκχώρησης αρμοδιοτήτων και με δική τους ευθύνη μέχρι την έκδοση οριστικής έγκρισης από την Αρχή Διαχείρισης.
  • (για την κατηγορία των NEETs) ή να έχουν προβεί σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης συμμετοχής τους στο Μητρώο Ωφελουμένων του Έργου και με δική τους ευθύνη μέχρι την έκδοση οριστικής έγκρισης από την Αρχή Διαχείρισης.

Ο ΣΒΒΕ ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι σχετικές ημερομηνίες έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών των επιχειρηματικών σχεδίων ανά κατηγορία ωφελουμένων, έχουν ως εξής:

  • (για την κατηγορία των πρώην εργαζομένων στη SPRIDER) η ημερομηνία Εκχώρησης αρμοδιοτήτων της ΑΔ στον Φορέα Εκχώρησης αρμοδιοτήτων είναι η 26η Φεβρουαρίου 2016, ενώ,
  • (για την κατηγορία των NEETs) η ημερομηνία έγκρισης της αίτησης συμμετοχής τους στο Μητρώο Ωφελουμένων του Έργου είναι η 2α Ιουλίου 2016.

 

Μπορείτε να βρείτε τον ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» για το έργο με κωδικό EGF/2014/009 EL/Sprider Stores και τα Παραρτήματα αυτού εδώ.

 


 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης