Επιστροφή

Είδος Συμβάσεων μεταξύ παρόχου κατάρτισης, εκπαιδευτών και εποπτών του έργου της SPRIDER STORES

Θεσσαλονίκη, 5 Σεπτεμβρίου 2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Είδος Συμβάσεων μεταξύ παρόχου κατάρτισης, εκπαιδευτών και εποπτών του έργου της SPRIDER STORES 

με κωδικό «EGF/2014/009 EL/Sprider Stores»

υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 

από την Ένωση Φορέων: «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’»

 

Στο πλαίσιο του έργου της SPRIDER STORES δεχθήκαμε το ακόλουθο ερώτημα από πάροχο κατάρτισης:

«… Στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τους πρώην εργαζομένους της Sprider Stores AE, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε το είδος των συμβάσεων που θα πρέπει να συναφθούν μεταξύ του παρόχου κατάρτισης και των εκπαιδευτών και εποπτών.

Όσον αφορά τη σύγχρονη τηλεκατάρτιση και την πρακτική άσκηση είναι ξεκάθαρο ότι ο εκπαιδευτής αμείβεται με βάση τις ώρες του εκπαιδευτικού έργου που παρέχει. Όσον αφορά όμως την ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, ο εκπαιδευτής (όπως και ο επόπτης) δεν παρέχουν εκπαιδευτική (ή τεχνική) υποστήριξη παρά μόνο εφόσον και όποτε τους ζητηθεί από κάποιον καταρτιζόμενο. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να συναφθεί σύμβαση έργου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ωριαία αποζημίωση και χωρίς να καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές; …»

Με βάση το ανωτέρω ερώτημα, διευκρινίζουμε ότι:

Στην περίπτωση της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης οι εκπαιδευτές και οι επόπτες δρουν στην πραγματικότητα με τον ίδιο τρόπο και υποστηρίζουν τους καταρτιζόμενους οι μεν εκπαιδευτές όσον αφορά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, οι δε επόπτες όσον αφορά τεχνικά προβλήματα.

Και στις δύο περιπτώσεις, εφόσον δεν πρόκειται για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και ο απασχολούμενος δεν εργάζεται υπό τον έλεγχο και τις οδηγίες του εργοδότη - δηλαδή ο τόπος, ο τρόπος και το ωράριο εργασίας εξαρτώνται από τον εκπαιδευτή / επόπτη και δεν καθορίζονται από τον φορέα κατάρτισης - τότε μπορεί να συναφθεί σύμβαση έργου χωρίς την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.


 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης