Επιστροφή

Διευκρινίσεις σχετικά με τα αντικείμενα κατάρτισης

Σε απάντηση αποριών και ερωτημάτων ωφελουμένων αναφορικά με τα αντικείμενα κατάρτισης του έργου, ενημερώνουμε ότι:

Ο κλάδος των ΤΠΕ εκπροσωπείται στο παρόν έργο με τα αντικείμενα κατάρτισης "Στελέχη διαδικτυακού marketing και ηλεκτρονικού εμπορίου" και "Διαδικτυακές υπηρεσίες - Συνεργατικά εργαλεία - Ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδων".

Οι βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ αφορούν σε οριζόντιες δεξιότητες, οι οποίες εμπλουτίζουν το προφίλ κάθε σύγχρονου εργαζόμενου και για το σκοπό αυτό ενσωματώνονται σε όλα τα προγράμματα κατάρτισης του έργου. Καθώς δε αφορούν βασικές δεξιότητες, δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν ξεχωριστό αντικείμενο κατάρτισης σε τόσο μεγάλης διάρκειας προγράμματα. (300 ώρες).

Ως εκ των παραπάνω όλοι οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τη χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ, καθώς με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης θα μπορούν να αφιερώσουν όσο επιπλέον χρόνο χρειάζονται στις ενότητες αυτές σύμφωνα με το ρυθμό μάθησης του καθενός.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση εδώ.


 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης