Επιστροφή

Διευκρινίσεις σχετικά με τα αντικείμενα κατάρτισης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
του έργου με κωδικό «EGF/2014/009 EL/Sprider Stores» 
υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 από την Ένωση Φορέων: «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’»

 

Σε απάντηση αποριών και ερωτημάτων ωφελουμένων αναφορικά με τα αντικείμενα κατάρτισης του έργου, ενημερώνουμε ότι:

  • Ο κλάδος των ΤΠΕ εκπροσωπείται στο παρόν έργο με τα αντικείμενα κατάρτισης "Στελέχη διαδικτυακού marketing και ηλεκτρονικού εμπορίου" και "Διαδικτυακές υπηρεσίες - Συνεργατικά εργαλεία - Ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδων".
  • Οι βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ αφορούν σε οριζόντιες δεξιότητες, οι οποίες εμπλουτίζουν το προφίλ κάθε σύγχρονου εργαζόμενου και για το σκοπό αυτό ενσωματώνονται σε όλα τα προγράμματα κατάρτισης του έργου. Καθώς δε αφορούν βασικές δεξιότητες, δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν ξεχωριστό αντικείμενο κατάρτισης σε τόσο μεγάλης διάρκειας προγράμματα. (300 ώρες).

Ως εκ των παραπάνω όλοι οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τη χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ, καθώς με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης θα μπορούν να αφιερώσουν όσο επιπλέον χρόνο χρειάζονται στις ενότητες αυτές σύμφωνα με το ρυθμό μάθησης του καθενός.

 

Για τους υποψήφιους παρόχους κατάρτισης:

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα πολλών ωφελουμένων, προτρέπουμε τους παρόχους που θα υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στο μητρώο, να προσφέρουν τη δυνατότητα σε όποιον ωφελούμενο το επιθυμεί να συμμετάσχει σε εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής.


 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης