Επιστροφή

Διευκρινίσεις για τη σωστή συμπλήρωση των εντύπων λήξης

Σε συνέχεια των ερωτημάτων που έχουν τεθεί από τους παρόχους κατάρτισης αναφορικά με τη σωστή συμπλήρωση των εντύπων λήξης του προγράμματος της SPRIDER STORES, παραθέτουμε τις ακόλουθες απαντήσεις:

 

Ερώτηση 1η : Υπάρχει κάποια προθεσμία αποστολής των συγκεκριμένων εντύπων; Δεν αναφέρεται κάτι στην ανακοίνωση

Απάντηση:  Στην πρόσκληση σημείο (7.4.3) αναφέρεται ότι εντός 5 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη κάθε προγράμματος κατάρτισης ο πάροχος υποχρεούται να υποβάλει έκθεση υλοποίησης προγράμματος και κατ επέκταση το σύνολο των εγγράφων λήξης.

 

Ερώτηση 2η: Στην κατάσταση αμοιβών καταρτιζομένων, καλούμαστε να συμπληρώσουμε, μεταξύ άλλων, τις ώρες που πραγματοποίησε ο κάθε καταρτιζόμενος; Στη συνέχεια, το excel βγάζει το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν υπάρχει μείωση εκπαιδευτικού επιδόματος αν κάποια άτομα έχουν απουσίες (φυσικά μέσα στο 10% που επιτρέπεται). Από την αρχή της εφαρμογής της κατάρτισης μέσω voucher, ποτέ δεν γινόταν μείωση εκπαιδευτικού επιδόματος λόγω απουσιών. Είδαμε ότι και στην πρόσκληση, δεν αναφέρει πουθενά ότι αν κάποιος έχει πχ 5% απουσίες, θα γίνει μείωση εκπαιδευτικού επιδόματος. Το αρχείο όμως που μας στείλατε, υπολογίζει το ύψος του επιδόματος ανάλογα με τις απουσίες. Επιπρόσθετα, "δίνει" εκπαιδευτικό επίδομα και σε αυτούς που θα ολοκληρώσουμε έστω και 1 ώρα κατάρτισης, κάτι που φυσικά, δεν γίνεται. Εκτός αυτού, έχετε "κλειδώσει" το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο είναι συνάρτηση του ποσού του εκπαιδευτικού επιδόματος. Οπότε, πως γίνεται να μειώνεται το εκπαιδευτικό επίδομα ενός καταρτιζόμενους αν έχει πχ 10 ώρες απουσίες αλλά να μη μειώνεται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών; Παρακαλούμε ενημερώστε μας τι ακριβώς ισχύει με το εκπαιδευτικό επίδομα.

Απάντηση: Στην κατάσταση αμοιβών εκπαιδευόμενων στη στήλη σύνολο ωρών θα συμπληρώνεται ο αριθμός 300 ο οποίος αντιστοιχεί στο σύνολο των ωρών του προγράμματος αφού κάποιος εκπαιδευόμενος δεν έχει περάσει το όριο του 10 η 20% σύμφωνα με τα δεδομένα της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος έχει ξεπεράσει το όριο των απουσιών δεν συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση αυτή.

 

Ερώτηση 3η: Σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές των καταρτιζομένων, όπως αναφέρουμε και παραπάνω, έχετε "κλειδώσει" το ποσό των 116,10. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος είναι άνεργος, το ποσό είναι σωστό (δεδομένου ότι θα πάρει όλο το εκπαιδευτικό επίδομα, χωρίς μειώσεις). Σύμφωνα όμως με το ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011 που αναφέρει η πρόσκληση, δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές στους ωφελούμενους, σε περίπτωση που είναι ήδη εργαζόμενοι. Στο δικό μας πρόγραμμα, συμμετέχουν άτομα τα οποία είναι εργαζόμενα. Θα αλλάξουμε το ποσό στο αρχείο excel και θα αντικαταστήσουμε το 116,10 με 0,00;

Απάντηση: Ναι στην περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος είναι εργαζόμενος τότε το ποσό των 116,10 αντικαθίσταται με το 0,00. Προϋπόθεση για αυτό είναι ότι έχει κατατεθεί στο ΙΚΑ η κατάσταση των εκπαιδευόμενων με την ένδειξη ότι ο συγκεκριμένος εκπαιδευόμενος είναι ταυτόχρονα και εργαζόμενος οπότε ο πάροχος απαλλάσσεται από τις επί πλέον ασφαλιστικές εισφορές. 


 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης