Επιστροφή

Διευκρίνιση σχετικά με το πεδίο "Ετήσιο Εισόδημα" της αίτησης των Νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs) κάτω της ηλικίας των 30 ετών

Διευκρινίζεται ότι στο πεδίο "Ετήσιο Εισόδημα" της αίτησης των Νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης κάτω των 30 ετών θα συμπληρώσετε το ποσό που περιλαμβάνεται στη γραμμή "Συνολικό Εισόδημα", όπως αυτό αποτυπώνεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα), ως εξής:


 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης