Επιστροφή

Διευκρίνιση σχετικά με την Ενότητα "Δομή Υλοποίησης" της αίτησης των Παρόχων Κατάρτισης

Ενημερώνουμε τους παρόχους κατάρτισης που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης για την υλοποίηση της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Β.1 – Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση διάρκειας 300 ωρών αποτελεί μέρος του εγκεκριμένου έργου με κωδικό ΕGF/2014/009 EL/SPRIDER STORES ΑΕ και τίτλο: «Ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) – ΚΩΔ.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores ΑΕ» και συγχρηματοδοτείται κατά 60% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, και κατά 40% από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ότι:

  • στην ενότητα "Στοιχεία Δομής Υλοποίησης" συμπληρώνονται εκ νέου τα στοιχεία της έδρας του παρόχου κατάρτισης.
  • κάθε υποψήφιος πάροχος κατάρτισης θα υποβάλλει μία ηλέκτρονική αίτηση, ανεξαρτήτως του αριθμού των δομών που διαθέτει.
  • πάροχοι που ήδη έχουν υποβάλλει την αίτησή τους, δεν χρειάζεται να επανυποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μετά την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης (05/08/2016).

 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης