Επιστροφή

Ανοιχτές Προσκλήσεις

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ), του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Αρχή Διαχείρισης για την υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του ΕΤΠ 2014-2020, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 5.20863/5.15966/31-07-2015 Β’ Ανοικτής Πρόσκλησης και με την υπ’ αριθ. 6.2332/5.2068/26-02-2016 Υπουργική Απόφαση εκχώρησε μέρος των αρμοδιοτήτων της για την υλοποίηση των ενεργειών Α, Β, Δ του ως άνω Έργου στην Ένωση Φορέων «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’» με συμμετέχοντες φορείς το ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ), το ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) και το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ). 


Στο πλαίσιο υλοποίησης των ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Κινητικότητας, η Ένωση Φορέων προσκαλεί (α) πρώην εργαζόμενους της εταιρείας Sprider Stores Α.Ε., και (β) άνεργους νέους ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης (NEETs), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή στις δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης του παραπάνω έργου με κωδικό EGF/2014/009 EL/Sprider Stores.

 

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση για πρώην εργαζόμενους της εταιρείας Sprider Stores A.E. εδώ 

και υποβάλλετε την αίτησή σας εδώ.

 

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση για άνεργους νέους ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης (NEETs)  εδώ 

και υποβάλλετε την αίτησή σας εδώ.


 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης