Την Ένωση Φορέων με την Επωνυμία «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES AE – 2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ», αποτελούν οι ακόλουθοι φορείς:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), ο οποίος αποτελεί και το συντονιστή φορέα της Ένωσης, ιδρύθηκε το 1915 και από τότε εργάζεται για την ανάπτυξη της βιομηχανίας και της οικονομίας της Βορείου Ελλάδος. Προτείνει και συμβάλλει στην υλοποίηση τρόπων ενίσχυσης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Β. Ελλάδος, αλλά παράλληλα και της αρμονικής διασύνδεσής της με την συνολική οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Αποτελεί την κυριότερη ανεξάρτητη συνδικαλιστική οργάνωση της Βόρειας Ελλάδας και ένας από τους πρώτους πιστοποιημένους, κατά ISO 9001:2000, φορείς στην Ελλάδα. Σήμερα ο Σύνδεσμος απαριθμεί περίπου τετρακόσια μέλη, τακτικά και συνδεδεμένα, καλύπτοντας το σύνολο των κλάδων της μεταποίησης, αλλά και μεγάλο εύρος των κλάδων της βιομηχανίας ευρύτερα (π.χ. μεταλλευτικές επιχειρήσεις), αλλά και κλάδων του πρωτογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής.

www.sbbe.gr

 

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος «ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ»

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών ,Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος «ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» είναι μη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία διαχείρισης και διάχυσης γνώσης, τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και υλοποίησης μελετών και ερευνών που αφορούν τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της ελληνικής οικονομίας. Ιδρύθηκε το 2006 με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ και αποτελεί τον επιστημονικό της σύμβουλο σε θέματα δια βίου εκπαίδευσης, ανάπτυξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης στρατηγικών και υποστήριξης των ΜΜΕ στην μετάβασή τους από την οικονομία στην κοινωνία της γνώσης.

http://www.imegsevee.gr/

 

Κέντρο Μέριμνας Παιδιού και Οικογένειας (ΚΜΟΠ)

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) είναι μη κυβερνητική oργάνωση που ιδρύθηκε το 1977 από επιστημονικά στελέχη με μακρά εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, συμβουλευτικής και εκπαίδευσης. Σκοπός του Κέντρου είναι η στήριξη της οικογένειας μέσω της παροχής ολοκληρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών, η στήριξη ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, η ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών, η επιστημονική έρευνα και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Το 1995 πιστοποιείται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως φορέας υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας» ενώ το 1998 πιστοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ως φορέας παροχής Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Το 2006πιστοποιείται ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ το 2009 λαμβάνει Διαχειριστική Επάρκεια Τύπου Β’ από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών. Τέλος, το 2010 πιστοποιείται από το Υπουργείο Υγείας ως φορέας παροχής κοινωνικής φροντίδας.

www.kmop.gr

 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης